Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Структура Консультації Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Новини

Шановні клієнти та гості сайту Юридичної компанії "Арсенал"!

6 лютого 2019 року

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду - Завантажити

____________________________________________________________________

Шановні клієнти та гості сайту Юридичної компанії "Арсенал"!

26 квітня 2018 року

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік - Завантажити

____________________________________________________________________

Шановні клієнти та гості сайту Юридичної компанії "Арсенал"!

28 квітня 2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік - Завантажити

________________________________________________________________________

27 квітня 2016 року

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік - Завантажити

________________________________________________________________________

28 квітня 2015 року

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік - Скачати в PDF

________________________________________________________________________


28 Травня 2014 р.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік - Скачати в *.pdf розширенні

________________________________________________________________

24 Квітня 2013 р.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік - Скачати в *.Rtf розширенні

________________________________________________________________

31 травня 2010 р.

Продається 100% акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ).

Статутний капітал – 25 млн. грн.

Номінальна вартість цінних паперів – 0,25 грн./акція.

Загальна кількість – 100 000 000 штук.

ПАТ зареєстроване 02 квітня 2010 року Печерською РДА у місті Києві,

діяльність не провадилась.

За довідками звертайтесь до Герасименка Павла - керівника Відділу створення та реорганізації всіх видів суб'єктів господарювання за номером телефону (+38044) 463-77-99

_________________________________________________________________

01 квітня 2010 р.

Доводимо до Вашого відому, що електронна адреса arsenal@arsenal-sbs.com.ua змінена на general@arsenal-lf.com.ua.

З повагою директор ЮК "Арсенал",

Січевлюк В.А.

_______________________________________________________________________

В 2010 році ЮК «Арсенал» розпочала новий напрямок своєї практики - юридичний супровід зміни власників (учасників) вищих учбових закладів та інших навчальних установ приватної форми власності, зміни їх організаційної форми, найменування, переоформлення правоустановчих документів, ліцензій, документів дозвільного характеру.

_________________________________________________________________

10-11 грудня 2010 року проходив Всеукраїнський правовий турнір серед студентів вищих навчальних закладів, приурочений до Всеукраїнського тижня права. Мета турніру – сприяти розвитку правової культури студентської молоді, вихованню поваги до права в Україні, підвищенню рівня правових знань та уміння застосовувати їх на практиці. Організатором конкурсу виступило Міністерство юстиції України. Юридичну компанію «Арсенал» на цьому турнірі представляв спеціаліст з консолідованих юридичних процесів, студент ІІІ курсу Університету економіки та права «КРОК» Цьомра Володимир Юрійович. Зазначимо, що наш колега був капітаном команди «Лапті», яка здобула переконливу перемогу у турнірі: у фіналі який відбувся 11 грудня «Лапті» перемогли команду КНУ ім. Т.Г. Шевченка з рахунком 3:0, а у VIP-грі з рахунком 3:1 здолали команду провідних юристів України.

__________________________________________________________________

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ» (Рішення № 1 від 31.01.2012 р.) Січевлюка Володимира Антоновича (паспорт серії СК № 679965, виданий Києво-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській обл. 31.10.1997 р.) відкликано з посади Директора Товариства з 01.02.2012 р. Відкликана посадова особа Товариства була обрана на посаду Директора Товариства з 02.03.2005 р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 100 % та не має судимості за корисливі та посадові злочини. Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ» (Рішення № 1 від 31.01.2012 р.) Директором ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ» призначено Апарова Андрія Миколайовича (паспорт СН № 195431, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 16.04.1996 р.) з 31.05.2010 р. Обіймав посади: з 04.03.2005 р. по 31.01.2012 р. - заступник Директора ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ». Обрана посадова особа Товариства призначена строком на 3 (три) роки, не володіє часткою в статутному капіталі Товариства та не має судимості за корисливі та посадові злочини.

_____________________________________________________________________

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ» (Рішення № 2 від 02.04.2012 р.) Апарова Андрія Миколайовича (паспорт СН № 195431, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 16.04.1996 р.) відкликано з посади Директора Товариства з 02.04.2012 р.

 

Відкликана посадова особа Товариства була обрана на посаду Директора Товариства з 01.02.2012 р., не володіє часткою в статутному капіталі Товариства та не має судимості за корисливі та посадові злочини.

 

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ» (Рішення № 2 від 02.04.2012 р.) Директором ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ» призначено Семенця Анатолія Васильовича (паспорт СО № 183968, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 16.07.1999 р.) Обіймав посади: з 05.06.2004 р. по 31.01.2012 р. – начальник відділу цивільних та трудових правовідносин ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ»; з 01.02.2012 р. по 02.04.2012 р. заступник Директора ПрАТ «ЮК «АРСЕНАЛ». Обрана посадова особа Товариства призначена строком на 3 (три) роки, не володіє часткою в статутному капіталі Товариства та не має судимості за корисливі та посадові злочини.

 

______________________________________________________________________

Річна інформація емітента за 2011р. на фондовому ринку ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Арсенал»

1.2.Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

1.3.Місцезнаходження емітента 03040, м. Київ, вул.. Ломоносова, буд. 8-Б

1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23710974

1.5.Міжміський код та телефон (044) 467-60-32

1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 365821

1.7.Дата державної реєстрації 09.01.1996р.

1.8.Адреса сторінки в мережі Інетернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації Немає

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника період

звітний попередній

Усього активів 1225,7 1086,4

Основні засоби (за залишковою вартістю) 120,8 64,3

Довгострокові фінансові інвестиції 615,7 615,7

Запаси 0,8 0,8

Сумарна дебіторська заборгованість 433,0 383,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 49,9 16,4

Власний капітал 753,1 751,7

Статутний капітал 0,8 0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 752,3 750,9

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 472,6 334,7

Чистий прибуток (збиток) 1,4 30,8

 

Вартість чистих активів 753,1 751,7

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Інформація про органи управління емітента для акціонерних товариств не заповнюється.

Інформація про посадових осіб емітента

Посадові особи емітента:

Директор Семенець Анатолій Васильович

Інформація про засновників

Засновником товариства є фізична особа Січевлюк Володимир Антонович, який володіє 100% акцій.

Частка в статутному капіталі 100%

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції іменні прості. Форма випуску – документарна. Кількість цінних паперів 75 шт. Номінал одного цінного паперу 10,00 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100,00%. Свідоцтво № 12/10/1/10 видано 15.03.2010р. Київським ТУ ДКЦПФР. На внутрішніх і зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавалась, намірів щодо випуску будь-яких цінних паперів не приймалось. Додаткової емісії акцій не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, за звітний період не відбувалося.

 

6. Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 23.04.2012р. Позачергові збори акціонерів не відбувалося.

7. Інформація про дивіденди.

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності суттєвості, порівняння інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливість підтвердити, що прийнята схема бухгалтерського обліку в цьому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на території України.

Фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Арсенал» станом на 31 грудня 2011 року в цілому можливо характеризувати як наближений до стійкого, ліквідність, платоспроможність та наявність власного капіталу для покриття зобов’язань як достатні.

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 25.04.2012р.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Найменування посади Директор____________Семенець А.В.

Новини
Структура Консультації Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»