Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
В якому порядку акціонерне товариство здійснює випуск акцій?

Загальні положення щодо випуску акцій містяться у Законі України “Про цінні папери та фондову біржу”. Стаття 6 цього Закону визначає порядок прийняття рішення про випуск акцій компетентними органами акціонерного товариства.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства.

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:

• фірмове найменування емітента та його місцезнаходження;

• розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;

• цілі та предмет його діяльності;

• зазначення службових осіб емітента;

• найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);

• дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів;

• мету випуску акцій;

• зазначення категорій акцій;

• кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;

• кількість привілейованих акцій;

• загальну суму емісії і кількість акцій;

• номінальну вартість акцій;

• кількість учасників голосування та порядок його проведення;

• порядок виплати дивідендів;

• строк і порядок передплати акцій та їх оплати;

• строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;

• черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);

• порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;

• права власників привілейованих акцій;

• переважне право на придбання акцій при новій емісії.

 

Стаття 7 Закону “Про цінні папери та фондову біржу” встановлює, що випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.

Відповідно до положень ч. 11 ст. 4 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” акція повинна містити наступні реквізити:

• фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження;

• найменування цінного паперу - "акція";

• порядковий номер акції;

• дату випуску;

• вид акції;

• номінальну вартість акції;

• ім'я власника (для іменної акції);

• розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій;

• кількість акцій, що випускаються;

• строк виплати дивідендів;

• підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи;

• печатку акціонерного товариства.

 

До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів.

Купон на виплату дивідендів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування акціонерного товариства і рік виплати дивідендів.

Питання реєстрації акцій врегульовані статтею 22 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”.

Емітент має право на випуск акцій, з моменту реєстрації цього випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Якщо подані для реєстрації акції пропонуються для відкритого продажу, тобто призначені для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яких заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов'язаний подати органу реєстрації також інформацію про випуск цих цінних паперів.

Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором.

Порядок реєстрації випуску акцій, а також інформації про їх випуск визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (“Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств”, Наказ від 20.09.96 № 210).

Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути проведена не пізніш як за 30 днів з моменту подачі заяви з доданням необхідних документів.

Відмова в реєстрації може мати місце лише в разі порушення встановленого порядку або невідповідності поданих документів вимогам законодавства.

У разі коли реєстрацію випуску цінних паперів у встановлений строк не проведено або в ній відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

Реєстрація випуску цінних паперів або інформації про випуск цінних паперів, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про випуск акцій, що пропонуються для відкритого продажу, крім реєстрації, підлягає обов'язковому опублікуванню в органах преси Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і офіційному виданні фондової біржі не менш як за 10 днів до початку передплати на ці цінні папери.

Акції, що пропонуються для відкритого продажу, допускаються для розміщення не раніш як через 30 днів після опублікування оголошення про їх випуск.

У разі виникнення будь-яких змін в інформації про випуск акцій, що пропонуються до відкритого продажу, емітент цінних паперів повинен опублікувати інформацію про зміни, що сталися, до закінчення 30-денного строку з дня опублікування інформації.

Орган реєстрації має право у разі виявлення недостовірних даних у опублікованій інформації про випуск акцій, зупинити їх розміщення до того часу, поки емітент цих цінних паперів не внесе до неї відповідних змін (стаття 23 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”).

Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість (частини 3, 4 ст. 4 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”).

Наведені положення загалом не суперечать відповідним положенням стосовно цінних паперів Глави 17 Господарського кодексу України від 16 січня 2003р. “Цінні папери у господарській діяльності”.

При цьому необхідно взяти до уваги:

Згідно ч. 8 ст. 81 Господарського кодексу України “засновники в будь-якому випадку зобов’язані бути держателями акцій на суму не менш як двадцять п’ять відсотків статутного фонду і на строк не менше двох років”.

Згідно ч. 1 ст. 158 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003р. “частка привілейованих акцій (дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом (ч. 5 ст. 4 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”) у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п’яти відсотків.”

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»