Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
В якому порядку створюється спостережна рада акціонерного товариства з числа акціонерів у разі, якщо акціонером є юридична особа?

Статтею 3 Закону України “Про господарські товариства” встановлено, що учасниками господарського товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про господарські товариства” учасники (акціонери) господарського товариства мають право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Таким чином, юридичні особи відповідно до згаданих вище положень закону нарівні з фізичними особами користуються правом брати участь в управлінні господарськими товариствами.

Частиною 1 ст. 23 названого вище закону встановлено, що управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Отже, юридичні особи мають встановлене законом право бути обраними (призначеними) до органів управління товариства, зокрема, до спостережної ради акціонерного товариства (ст. 46 Закону України “Про господарські товариства”).

Згідно положень ст. 29 ЦК УРСР юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов’язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом або статутом (положенням).

Органи юридичної особи можуть бути колегіальними (правління товариства) або одноосібні (директор). Також набуття цивільних прав та взяття на себе цивільних обов’язків юридичною особою можливе також через її представників, що діють на підставі довіреності, виданою конкретною юридичною особою (ст.ст. 62, 64 ЦК УРСР).

Таким чином, відповідно до вказаних вище положень законодавчих актів, які є загальними, дії юридичної особи, спрямовані на використання прав та виконання обов’язків такої особи, вчиняються через органи даної юридичної особи або через її представника, уповноваженого довіреністю, законом чи адміністративним актом.

Проте, в той же час чинним законодавством України не деталізовано порядку реалізації юридичною особою права на участь в управлінні товариством, і отже, не встановлено, яким саме чином юридична особа повинна реалізовувати своє право на членство у спостережній раді акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України “Про господарські товариства” посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради). Отже, член спостережної ради акціонерного товариства є посадовою собою товариства.

За таких обставин, пряме обрання юридичної особи до спостережної ради є нелегітимним, оскільки юридична особа не може бути посадовою.

З іншого боку, як вже зазначалось вище, юридична особа має право брати участь в управлінні товариством, і відповідно – бути обраною до органів управління товариства.

Отже, згадані вище положення Закону України “Про господарські товариства” є прямо протилежні один одному. Тому на практиці досить часто зустрічаються випадки, коли до спостережної ради акціонерного товариства обираються юридичні особи.

В такому разі, беручи до уваги, що член ради є посадовою особою, можливі два варіанти обрання юридичної особи до складу ради:

1. обрання членом ради конкретної юридичної особи, в особі її директора (іншої посадової особи) чи представника за довіреністю;

2. обрання членом ради конкретної фізичної особи, яка є представником юридичної особи на підставі, передбаченої законом, установчими документами чи довіреністю.

 

На нашу думку, не є таким, що суперечить Закону України “Про господарські товариства”, саме другий варіант.

Так, до складу ради обирається саме фізична особа, а не юридична. З іншого боку, оскільки така фізична особа є законним представником юридичної особи, то таким чином реалізується право такої юридичної особи брати участь в управлінні товариством, де створюється рада.

Необхідно також зауважити, що при реалізації права юридичної особи на участь в управлінні товариством, може постати питання про те, хто саме повинен обирати представників такої юридичної особи.

Частиною 2 ст. 14 Закону України “Про підприємства в Україні” передбачено, що підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Стосовно посадових осіб – членів спостережної ради, право товариства самостійно визначати структуру управління та встановлювати штати реалізується вищим органом управління товариства – загальними зборами (ст. 41 Закону України “Про господарські товариства”). Таким чином, обрання членів спостережної ради акціонерного товариства є компетенцією товариства (за умови, що таке повноваження не делеговане іншим органам товариства).

Тому, на нашу думку, буде суперечити чинному законодавству обрання самою юридичною особою свого представника у раді (мається на увазі самостійне відкликання одного представника та призначення іншого, визначення одного конкретного представника із декількох осіб або самостійне визначення представника юридичною особою після того, як нею реалізоване своє право на участь в управлінні товариством).

Таким чином, самим товариством (де створюється рада) повинна бути обрана конкретна фізична особа, що є представником юридичної особи, та саме товариством вирішується питання про відкликання такою фізичної особи та обрання нового представника (за умови, що фізичні особи, про яких йде мова, уповноважені належним чином бути представниками конкретної юридичної особи).

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»